Ditt ärende

Om du inte är nöjd med Läkemedelsförsäkringens beslut i ett ärende om läkemedelsskada, kan du begära prövning i Läkemedelsskadenämnden.

Rosa damen

 

Att begära nämndens prövning

Begäran om prövning i nämnden ska göras skriftligt till Läkemedelsförsäkringen. Detta ska ske inom 6 månader från det att du tagit emot Läkemedelsförsäkringens beslut.

Sammanställning av ärendet

Inför nämndens prövning sammanställer Läkemedelsförsäkringen ärendet i ett så kallat PM som tillsammans med bilagor skickas till dig. I PM:et sammanfattar bolaget ärendet och bifogar de handlingar som ligger till grund för beslutet de fattat. I samband med detta får du möjlighet att lämna synpunkter på innehållet och lägga till nytt material. 

Ärendet kommer till nämndens kansli

När ditt ärende kommit in till Läkemedelsskadenämndens kansli får du ett brev som bekräftar detta. Av bekräftelsen framgår ditt ärendenummer och vem som är föredragande jurist. Nämnden har då mottagit PM:et med bilagor samt de eventuella kompletteringar du har gjort. Nämnden får även tillgång till bolagets skadeakt, det vill säga alla handlingar som hör till ditt ärende. Ärendena behandlas i turordning från att de kommer in till kansliet.

Du kan komplettera ärendet även när det har skickats in till nämnden. Om kompletteringar skickas in kan ärendet komma att återföras till Läkemedelsförsäkringen för ett nytt ställningstagande. En komplettering i sent skede kan därför fördröja ärendet. 

Ärendet behandlas i nämnden

Ditt ärende tas upp vid ett sammanträde i Läkemedelsskadenämnden. Före sammanträdet får nämndens ledamöter alla handlingar och läser in sig på ditt ärende. Handlingarna är PM:et med bilagor och de eventuella tillägg som kommit in.

På sammanträdet föredrar en jurist från nämndens kansli ditt ärende. Därefter diskuterar nämndens ledamöter ärendet och fattar sedan beslut

Vissa ärenden avgörs genom ett förenklat förfarande där ordföranden ensam fattar beslut. Ärenden av principiell karaktär ska dock alltid tas upp vid ett sammanträde.

Nämndens yttrande

Nämndens beslut skrivs under av ordföranden och den föredragande juristen. Yttrandet skickas sedan till försäkringsbolaget.

Nämndens yttranden är rådgivande. Det betyder att försäkringsbolaget inte måste följa yttrandet men så sker nästan alltid.

Efter det att nämnden har avgett sitt yttrande fattar Läkemedelsförsäkringen beslut i ditt ärende. Nämndens yttrande skickas till dig tillsammans med detta beslut. Du får även information om vad du kan göra om du inte är nöjd med Läkemedelsförsäkringens nya beslut. Har du frågor om hur det går till kan du kontakta Läkemedelsförsäkringen.