Vad gör nämnden?

Nämnden lämnar rådgivande yttranden i ärenden som rör läkemedelsskador som prövats av Läkemedelsförsäkringen.

Om du inte är nöjd med Läkemedelsförsäkringens bedömning i ditt ärende kan du begära prövning i Läkemedelsskadenämnden. Begäran om nämndens yttrande ska göras till Läkemedelsförsäkringen.

ViewBag.ImageDescription