Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svaren på dessa.

vaccin

Kan jag anmäla en felmedicinering?

Anser du att du har fått en skada på grund av en felaktig förskrivning av läkemedel? Det kan handla om att du har fått fel läkemedel, att läkemedlet förskrivits i oriktig dos eller att på felaktig indikation. I så fall kan du anmäla en felmedicinering. Kontakta Löf om det gäller offentligt finansierad vård. 

Har du fått ett läkemedel förskrivet av en privat vårdgivare ska du kontakta den vårdgivaren och fråga i vilket försäkringsbolag som vårdgivaren har sin patientförsäkring. Därefter ska du anmäla din skada till vårdgivarens försäkringsbolag. 

Om du inte har några synpunkter på själva förskrivningen men anser att du fått biverkningar av ett läkemedel, ska du anmäla din skada till Läkemedelsförsäkringen.
Du kan naturligtvis anmäla både en felaktig förskrivning av läkemedel och biverkningar av en läkemedelsbehandling.

Vad menas med åtagandet?

”Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada” (Åtagandet) är en samling försäkringsvillkor som bestäms av LFF Service AB. Dessa villkor innehåller bestämmelser om rätten till ersättning från försäkringen och ersättningens storlek. Nämnden verkar för en enhetlig och rättvis tillämpning av Åtagandet.

Hur överklagar jag Läkemedelsförsäkringens beslut?

Du kan begära att Läkemedelsförsäkringens beslut prövas i Läkemedelsskadenämnden. Kontakta Läkemedelsförsäkringen och begär sådan prövning.

Kostar det något att få ärendet prövat i nämnden?

Prövningen i nämnden är kostnadsfri.

Kan jag få ersättning för ombudskostnader?

Du kan inte få ersättning för ombudskostnader när ditt ärende prövas hos Läkemedelsskadenämnden. Om nämnden kommer fram till att du har rätt till ersättning utöver vad Läkemedelsförsäkringen beslutat, eller om du i övrigt haft befogad anledning att begära utlåtande av nämnden, har du rätt till ersättning för kostnader som du haft för att redovisa din inställning för nämnden. Sådana kostnader kan till exempel vara ombudskostnader.

Hur lång är handläggningstiden hos nämnden?

Vanligtvis tar det mellan 4 till 6 månader att få ett yttrande från Läkemedelsskadenämnden. Ärenden tas upp i nämnden i den ordning som de kommit in.

Hur ofta har nämnden sammanträde?

Nämnden har sammanträde omkring sex gånger per år.

Vilka ingår i nämnden?

Nämnden består av följande ledamöter:
- en ordförande (en domare)
- två som företräder patienternas intressen
- två medicinskt sakkunniga
- en som är särskilt kunnig i frågor om personskadereglering
- en övrig ledamot

Vem utser ledamöterna i nämnden?

Ordföranden och fyra ledamöter utses av regeringen. Två ledamöter utses av Läkemedelsförsäkringen.

Hur får ledamöterna ta del av mitt ärende?

Ledamöterna i nämnden får tillgång till handlingarna i ärendet för inläsning några veckor innan sammanträdet.

Vem föredrar mitt ärende i nämnden?

Försäkringsjurister som är anställda vid Läkemedelsskadenämndens kansli föredrar ärendet i nämnden. Juristen presenterar muntligen bakgrunden till skadan, patientens ersättningsanspråk och inställning, försäkringsbolagets inställning, relevant utredning i ärendet och frågeställning till nämnden. Därefter diskuterar nämndens ledamöter ditt ärende och fattar beslut.

Kan jag skicka in ytterligare handlingar till nämnden?

Om Läkemedelsskadenämnden får in ytterligare handlingar i ett ärende, kan de komma att skickas vidare till Läkemedelsförsäkringen för en bedömning. Det sker om nämnden anser att de nya handlingarna kan leda till att Läkemedelsförsäkringen ändrar sitt beslut. Läkemedelsförsäkringen måste då ta ställning till de nya handlingarna innan ärendet kan tas upp på nämndens sammanträde. Det kan innebära att hanteringen i nämnden tar längre tid.

Kan jag närvara vid nämndens sammanträde?

Hanteringen i Läkemedelsskadenämnden är skriftlig. Endast om nämnden anser att det är till fördel för utredningen kan du som skadelidande höras. Detta förekommer endast i undantagsfall.

Kan jag överklaga nämndens yttrande?

Nämndens yttranden är slutgiltiga och kan inte överklagas. Yttrandena är däremot rådgivande och Läkemedelsförsäkringen kan välja om de vill följa nämndens bedömning eller inte i sitt slutliga ställningstagande. Om du efter nämndens yttrande är missnöjd med Läkemedelsförsäkringens slutgiltiga beslut, kan du stämma bolaget i allmän domstol.

Kan jag läsa om ärenden som har prövats i nämnden?

Nämndens referatsamling innehåller ett urval av tidigare prövade ärenden. Publicerade ärenden hittar du här

Är nämndens handlingar offentliga?

Nej, Läkemedelsskadenämnden är inte någon myndighet utan är en enskild verksamhet. Hanteringen av ärendena sker under tystnadsplikt.