Juridik

Åtagandet innehåller bestämmelser om rätten till ersättning för läkemedelsskada. När ersättningen beräknas tillämpas skadeståndslagen om annat inte anges i Åtagandet.

Lagbok

Åtagandet

De som tillverkar och utvecklar läkemedel samt importörer, distributörer och försäljare av läkemedel, har genom Läkemedelsförsäkringen åtagit sig att ersätta personskador som orsakats av läkemedel.

"Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada" (Åtagandet) är formulerat som försäkringsvillkor med kommentarer och bestäms av LFF Service AB.

Försäkringsvillkoren kan du läsa här.

Arbetsordningen

Läkemedelsskadenämndens arbetsordning ger anvisningar om vilka frågor nämnden får pröva och formerna för nämndens arbete.

Arbetsordningen godkänns av regeringen. Den godkändes i sin nuvarande form den 31 januari 2013.

Arbetsordning för Läkemedelsskadenämnden 
Nämndens uppgifter

§ 1
Läkemedelsskadenämnden ska avge rådgivande yttrande i ärenden om ersättning enligt det av LFF Service AB gjorda ersättningsåtagandet ”Åtagande att utge ersättning vid läkemedelsskada”, vilka hänskjutits till nämnden av skadelidande eller försäkringsgivaren.

§ 2
Nämnden ska verka för en enhetlig och rättvis tillämpning av ersättningsåtagandet. För Läkemedelskadenämndens ledamöter samt för sakkunniga som nämnden anlitar gäller samma jäv som enligt 11 § förvaltningslagen (1986:223) föreskrivs för den som ska handlägga ett ärende enligt den lagen.

Nämndens sammansättning

§ 3
Nämnden består av ordförande och sex andra ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska två vara medicinskt sakkunniga och två företräda patientens intressen samt en vara väl förtrogen med personskadereglering hos försäkringsgivare (försäkringsgivarledamot). Det ska finnas en eller flera ersättare för ordföranden och övriga ledamöter. Sådan ersättare ska uppfylla samma krav som den ledamot som ska ersättas.

Ordföranden och fyra ledamöter samt ersättare för dessa utses av regeringen. Två ledamöter och ersättare för dessa utses av försäkringsgivaren. Ledamöterna utses för en tid av tre år. Om det finns särskilda skäl för det kan ledamot utses för kortare tid, dock minst ett år. Avgår ledamot under löpande mandatperiod ska ny ledamot utses för återstående del av mandatperioden.

Nämnden kan tillkalla en sakkunnig att för viss tid eller för vissa ärenden som adjungerad ledamot delta i nämndens överläggningar men inte i nämndens beslut.

Nämndens beslutförhet

§ 4
Nämnden är beslutsför med ordförande och fyra andra ledamöter under förutsättning att minst tre av de fem ledamöterna är utsedda av regeringen.

Samtliga ledamöter ska kallas till nämndens sammanträden. Om en ledamot anmält förhinder ska en ersättare kallas. En ersättare har dock alltid rätt att vara närvarande vid ett sammanträde och får delta i överläggning men inte i beslut.

Som nämndens beslut gäller den mening som omfattas av mer än hälften av antalet ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ordföranden eller dennes ersättare får fatta beslut ensam i ärenden som är av enkel beskaffenhet. Om ett ärende har inslag av principiell art ska ärendet dock alltid hänskjutas för avgörande med ledamöter.

Ärende som avgjorts av ordföranden eller dennes ersättare ska anmälas vid nästa sammanträde.

Nämndens sammanträde

§ 5
Om föredragning i nämnden bestämmer ordföranden.

Vid nämndens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet ska justeras av ordföranden.

§ 6
Nämndens ledamöter och andra som är närvarande ska skriftligen förbinda sig att iaktta tystnad om vad de i nämnden har fått veta om enskilds sjukdom eller andra förhållanden vilkas yppande kan medföra skada eller men för enskild. Detsamma gäller i fråga om uppgifter som har lämnats till nämnden angående läkemedelsföretags affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att företaget lider skada om uppgiften röjs.

§ 7
Förfarandet i nämnden är skriftligt. En skadelidande får höras om nämnden anser att det är till fördel för utredningen.

Nämndens underlag för beslut

§ 8
Försäkringsgivaren ska svara för att en fullständig utredning föreligger i ärende som underställs nämnden. Vill en skadelidande åberopa ytterligare utredning ska komplettering först ske om det inte är uppenbart obehövligt.

Försäkringsgivaren ska upprätta en promemoria med parternas ståndpunkter och redovisning av samtliga fakta som är relevanta för nämndens prövning. Nämnden ska vid sin prövning av ärendet ha tillgång till promemorian jämte de handlingar som legat till grund för försäkringsgivarens beslut. Nämndens ordförande och sekreterare ska beredas möjlighet att ta del av hela skadeakten.

Promemorian med tillhörande handlingar ska tillställas samtliga ledamöter.

Den skadelidande ska få del av promemorian och övriga handlingar som ligger till grund för nämndens prövning innan ärendet avgörs.

§ 9
Om nämnden anser att det krävs ytterligare utredning för bedömningen av ärendet ska försäkringsgivaren på nämndens begäran komplettera ärendet.

§ 10
Nämnden får inhämta yttrande från medicinsk, juridisk eller annan sakkunskap.

Nämndens yttrande

§ 11
Nämndens yttrande ska vara skriftligt. Yttrandet ska sändas till försäkringsgivaren. Nämnden ska även sända sammanträdesprotokollet till försäkringsgivaren.

Skadeståndslagen

Beräkningen av den ersättning som betalas för en läkemedelsskada sker huvudsakligen enligt skadeståndslagens bestämmelser. Eventuella avvikelser framgår av Åtagandet.

Skadeståndslagen kan du läsa här.

Nämndens praxis

Vägledande referat från nämnden om tolkning och tillämpning av Åtagandet kan du ta del av här.